Μονοκάναλος (118)

Δικάναλος (48)

Τετρακάναλος (75)

Πεντακάναλος (12)

Εξακάναλος (2)

Oκτακάναλος (7)