Μονοκάναλος (115)

Δικάναλος (63)

Τετρακάναλος (89)

Πεντακάναλος (12)

Εξακάναλος (7)

Oκτακάναλος (6)